Rodo w naszej placówce

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 16 w Radomiu,
  ul. Grenadierów 3, 26 -600 Radom
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4. Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 5. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 7. Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

RODO

Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu

Inspektor danych osobowych

Bartłomiej Kida

Telefon kontaktowy: 733-12-50-12

Adres e-mail: bodo.radom@gmail.com

 Przedszkole Publiczne nr 16

w Radomiu

Kontakt

telefon: 48 331 68 10

adres e-mail: poczta@pp16.radom.pl

Adres

ul. Grenadierów 3

26-611 Radom


 

Inspektor danych osobowych

Bartłomiej Kida

Telefon kontaktowy: 733-12-50-12

Adres e-mail: bodo.radom@gmail.com